BETINGELSER

Betaling

Betaling skal ske via bankoverførsel til følgende konto:

Reg. nr. 8113
Konto nr. 0008239268

 
SALGS & LEVERINGSBETINGELSER

 

Priserne
Er gældende i 60 dage fra tilbudsdato, såfremt andet ikke er anført. Tilbuddet er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i DKK eksklusiv moms. Når ikke andet er nævnt, er tilbuddet baseret på samlet bestilling.

Ordrebekræftelse
Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.

Målangivelse
Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Når andet ikke er anført, er glasmål færdige glasmål. Målene opgives altid som bredde x højde.

Annullering og ændring af ordrer
Ordrer, der allerede er videregivet til vores leverandør, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber.

Udførelse
De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftelsen.
Profileringer, detailkonstruktioner og materialevalg er den til enhver tid gældende standard for Tornehave vinduer & døre. Afvigelser herfra skal, for at være gældende, være noteret på vores ordrebekræftelse.
Ved genbestilling opgives tidligere fakturanumre af hensyn til valg af konstruktion.

Produktansvar
Køber skal holde TORNEHAVE Vinduer & Døre skadesløs i den udstrækning, TORNEHAVE Vinduer & Døre pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade og sådant tab, TORNEHAVE Vinduer & Døre som  efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller trediemand.
TORNEHAVE Vinduer & Døre er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse ind går, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.
I intet tilfælde er TORNEHAVE Vinduer & Døre ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
De nævnte begrænsninger i TORNEHAVE Vinduer & Døre’ ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
TORNEHAVE Vinduer og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majoure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhaveri, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte.
Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor TORNEHAVE Vinduer & Døre har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.
Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning eller på grund af manglende sikkerhedsstillelse, forfalder beløbet alligevel til betaling, regnet fra den dag hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

Forsendelse
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, arrangeres af TORNEHAVE Vinduer & Døre  .

Leveringssted
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuld læsset lastvogn kan køre frem til an-viste aflæsningssted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber.
Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen.

Fragtomkostninger
Hvis TORNEHAVE Vinduer & Døre skal arrangere forsendelsen, betaler kunden fragten.

Fragtskader
Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.
VIGTIGT! – Ren kvittering for modtagelse af skadede varer betyder, at retten til reklamation fortabes.

Betalingsbetingelser
For beløb til og med DKK 10.000,- kan varerne sendes pr. efterkrav. For beløb fra DKK 10.001,- og opefter kan TORNEHAVE Vinduer & Døre forlange bankgaranti, deponeringsaftale eller 1/3 forudbetaling af ordrebeløbet.
Ved for sen betaling belastes køber med en rente p.t. 2% pr. påbegyndt måned, af fakturabeløbet inkl. moms.
Leverede varer forbliver vores ejendom, indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.

Betalingssted
TORNEHAVE Vinduer & Døre Hovedgaden 24 4261 Dalmose. Betaling kan også ske via Nykredit Bank, reg.nr. 8113, kontonr. 0008239268.
Husk at oplyse ordrenr. og kontonr. ved bankoverførsel.

Garanti
TORNEHAVE Vinduer & Døre yder 5 års produktgaranti på vinduer og døre. For termoglas leveret og monteret af TORNEHAVE Vinduer & Døre   videregiver vi producentens garanti, som ligeledes er 5 år. På øvrige produkter er der garanti ifølge købeloven.

Reklamationer
Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 8 dage efter levering og altid før montering og eventuel behandling. Reklamationer, som er vores ansvar, reparerer vi og/eller giver prisafslag eller erstatter med nye produkter. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.
For overfladebehandlede elementer henviser vi til udfaldskrav.
Se mere på www.tovd.dk
Reklamationsretten bortfalder hvis:
1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert.
2. Udvendige døre og vinduer ikke er behandlet eller fyrretræsprodukter kun er behandlet med farveløse produkter.
3. Monteringen ikke er korrekt udført.

Tvist
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret ved Retten i Slagelse i 1. instans. 

 
Google+